WSNP

WSNP en schuldbemiddeling

Minnelijke regeling

U heeft schulden en weet niet meer hoe u die moet aflossen. U heeft geen geld meer om  al uw schulden af te lossen. U betaalt nog wel uw vaste lasten zoals huur, energiekosten en premie ziektekosten. Wellicht dat de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) een oplossing voor u kan bieden.  Allereerst zult u inzicht moeten krijgen in uw schulden  en de hoogte daarvan. Vervolgens kan geprobeerd worden om met alle schuldeisers een regeling te treffen waarbij zij een deel van hun vordering betaald krijgen en u na drie jaar van uw schulden af bent. Dit wordt het minnelijke regeling genoemd. Lukt dit minnelijke traject dan bent u mits u zich aan de gemaakte afspraken houdt na afloop van deze termijn schuldenvrij.

 

Indien een – aantal – schuldeiser(s) niet wil(len) meewerken aan een minnelijke regeling dan kan aan de rechter gevraagd worden om de schuldeisers te dwingen akkoord te gaan met de door u aangeboden regeling. Advocatenkantoor Paanakker kan u behulpzaam zijn bij deze aanvraag bij de rechter. Lukt dit niet dan kunt u de rechter vragen om toegelaten te mogen worden tot de WSNP regeling. Indien de rechter dit laatste toestaat dan kunt u ook met drie jaar van al uw schulden af zijn.

 

Afwijzing verzoek tot toelating WSNP

Uw aanvraag om toegelaten te worden tot de WSNP wordt afgewezen door de rechtbank. Als u het niet eens bent met dit besluit van de rechter dan kunt u deze uitspraak binnen acht (8) dagen na de uitspraak van de rechtbank aanvechten. U kunt dan in hoger beroep bij het gerechtshof. Ook in die hoger beroep procedure kan Advocatenkantoor Paanakker u – binnen heel Nederland dat wil zeggen de gerechtshoven Amsterdam, Arnhem – Leeuwarden, Den Haag of ‘s-Hertogenbosch, bijstaan.

 

Zitting tussentijdse beëindiging WSNP

Overigens kan Advocatenkantoor Paanakker u ook bijstaan als u tot de WSNP bent toegelaten maar uw bewindvoerder of de rechter commissaris van mening is dat u niet aan uw verplichtingen uit hoofde van de wet voldoet.  U voldoet bijvoorbeeld niet aan uw informatieverplichting, inspanningsverplichting (sollicitatie verplichting) of maakt nieuwe schulden tijdens de WSNP. Hij vraagt de rechtbank de WSNP regeling tussentijds te stoppen. Als de rechtbank dit verzoek goedkeurt, dan blijft uw volledige schuldenlast bestaan. De rechtbank vraagt u om over dit verzoek tot tussentijdse beeindiging bij haar te komen praten. U heeft recht op een advocaat die u begeleidt naar deze zitting. Advocatenkantoor Paanakker kan u – op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand – begeleiden naar de zitting.

 

Mocht onverhoopt toch de WSNP tussentijds worden beëindigd door de rechtbank dan kunt u van die beslissing van de rechtbank ook binnen acht (8) dagen na datum uitspraak in hoger beroep bij het gerechtshof. Uiteraard kan Advocatenkantoor Paanakker u ook in die hoger beroep procedure bijstaan.

 

Advocatenkantoor Paanakker werkt op het gebied van WSNP nauw samen met Hoksbergen Advocatuur (www.hoksbergenadvocatuur.nl). Binnen deze samenwerking vindt regelmatig jurisprudentie overleg plaats en nemen de advocaten zaken voor elkaar waar in geval van verhindering.

 

WSNP – Ondernemers en schuldbemiddeling