Werknemers en arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Advocatenkantoor Paanakker is gespecialiseerd in het omvangrijke arbeidsrecht. Met jarenlange ervaring binnen dit rechtsgebied kan mr. A.J.M. Paanakker u van uitgebreid advies voorzien.

Eén route voor ontslag

De werkgever kan de arbeidsovereenkomst in beginsel niet zonder meer op grond van een eenzijdig besluit opzeggen. Hij dient het voorgenomen ontslag eerst door het UWV of de kantonrechter te laten toetsen. De werkgever kan alleen een ontslagvergunning bij het UWV aanvragen wanneer het vervallen van arbeidsplaatsen noodzakelijk is uit het oogpunt van bedrijfseconomische omstandigheden of wanneer sprake is van langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer. In alle andere gevallen dient de werkgever zich in beginsel tot de kantonrechter te wenden.

Ontslag op staande voet

In uitzonderlijke gevallen kan de werkgever de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen. Dit doet zich voor wanneer er sprake is van een opzegging tijdens de proeftijd of een ontslag op staande voet. Een ontslag op staande voet is echter onder zeer strikte voorwaarden toegestaan. Dit maakt het dat het aanvechten van een ontslag op staande voet altijd verstandig is.

De beste manier waarop u het ontslag kan aanvechten is door een kort gedingprocedure bij de rechtbank aanhangig te maken. Advocatenkantoor Paanakker kan in gezamenlijk overleg een kort gedingprocedure opstarten en u het verloop van de procedure bijstaan en voorzien van juridisch advies.

Beëindigingsovereenkomst en schriftelijke instemming

De werkgever kan voorstellen om de arbeidsovereenkomst al dan niet in gezamenlijk overleg te beëindigen. Hij wil een beëindigingsovereenkomst met u sluiten of hij verzoekt om uw schriftelijke instemming met de opzegging van de arbeidsovereenkomst. Advocatenkantoor Paanakker kan u begeleiden in dit proces. Wanneer u uw verklaring wenst te herroepen of de overeenkomst wenst te vernietigen kan Advocatenkantoor Paanakker u in dit proces ook behulpzaam zijn.

Transitievergoeding

Vanaf de eerste dag van uw dienstverband tot deze wordt beëindigd of niet-voortgezet op initiatief van de werkgever heeft u recht op een transitievergoeding. U kunt daarnaast ook aanspraak maken op een transitievergoeding wanneer het dienstverband als gevolg van ernstig verwijtbaar handelen dan wel nalaten van de werkgever door u is beëindigd of niet-voortgezet. In geval van ernstig verwijtbaar handelen dan wel nalaten kunt u ook een aanvullende (billijke) vergoeding vorderen.

De gouden handdruk ,ook wel de kantonrechtersformule voor het berekenen van de ontslagvergoeding, komt door deze wet te vervallen. De kantonrechtersformule maakt plaats voor de transitievergoeding die zowel bij een opzegging met een ontslagvergunning als bij een ontbinding van de arbeidsovereenkomst verschuldigd is. U heeft dus in principe recht op een transitievergoeding.

Rechtsmiddelen

Het is in vele gevallen mogelijk om beroep aan te tekenen tegen onder meer beslissingen van de kantonrechter. Advocatenkantoor Paanakker is beschikbaar om u in deze procedure bij te staan.

Naar arbeidsrecht

Naar arbeidsrecht